Pediatrics, 10.1542/peds.2020-0702, Yuanyuan Dong, Xi Mo, Yabin Hu, Xin Qi, Fang Jiang, Zhongyi Jiang, Shilu Tong
Epidemiological Characteristics of 2143 Pediatric Patients With 2019 Coronavirus Disease in China